TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

VISSZTERHES (adás-vételi szerződés)

Amely létrejött a mai nap alulírott felek között, az alábbi jármű tulajdonjogának átruházása tárgyában:

Forgalmi rendszám:

 

Jármű gyártmánya,típusa:

 

Alvázszám:

 

Forgalmi engedély száma:

 

Motorszám:

 

Törzskönyvszáma:

 

KM óra állás:

 

Km óra leolvasás dátuma:

 

 

ELADÓ  jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén  VEVŐ

 

 

 

 

NEVE

 

 

Székhelye/telephelye  címe

 

 

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám

 

 

Képviselőjének Családi és utóneve

 

 

 

 

A jármű kölcsönösen kialkudott   vételára: .-Ft azaz forint 

A fizetés módja, ideje:  ,

1.) Mindkét fél teljesíti a bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog-változás hatálybalépését követő [304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bek.], az eladó 5 munkanapon, a vevő 15 napon belül

2.) A felek nyilatkoznak arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a jelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit. A nem megfelelő magánokirat alkalmatlan a közlekedés igazgatási eljárásban a nyilvántartásba történő változás bejegyzésére

3.) Eladó kijelenti, hogy a jelen Adásvételi szerződés tárgyát képező gépjármű kizárólagos tulajdonában van, és egyben szavatol a gépjármű per-, teher- és igénymentességéért, és kijelenti, hogy jelen Adásvételi szerződés megkötése ill. a szerződés tárgya harmadik személyek szabadalmi jogait nem sérti.

Az okmányok átadása-átvétele: 

 

Az adásvételi szerződés hatálybalépésének napja:

 

A jármű a vevő birtokába került:

 

Az adásvételi szerződés kelte:

 

4.) Vevő a járművet megtekintett, kipróbált állapotban veszi meg, annak összes hibája tudomására jutott, azokkal tisztában van
5.) A vételár kiegyenlítésével a Vevő korlátlan tulajdont szerez, mely alapján Vevő köteles jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül a gépjármű saját nevére történő átírására.

6. Vevő jelen szerződés aláírásával igazolja a gépjárműnek és összes tartozékának, a törzskönyvnek,  forgalmi engedélynek és a környezetvédelmi kártyának hiánytalan átvételét, melynek időpontja jelen szerződés keltezésével esik egybe.

7.) Felek megállapodnak, hogy a jelen Adásvételi szerződés kapcsán felmerülő összes vitás kérdésben peren kívüli egyezségre törekednek, de ha azt a vitás kérdés felmerülését követő 30 napig nem sikerül írásos formában megvalósítaniuk, bármely budapesti székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki. A hatályos jog a magyar jog.

8.) Ezen gépjármű tulajdonjoga a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba NEM tartozik.

9. A jelen Adásvételi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

10. Jelen szerződést a szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - átolvasás után - írták alá.

Figyelem! A nyomtatvány mind a négy példányát külön-külön eredetiben kell aláírni!

Aláírások:

 

...............................................................................................

...........................................................................................

eladó

vevő

Előttük, mint tanúk előtt

TANU 1.

 

TANU 2.

 

olvasható neve

 

 

lakcíme

 

 

szem.ig. száma

 

................................................

aláírása

.................................................

*Kérjük a megfelelőt bejelölni.

Az 1.-2. példány a vevőé, a 3.-4. példány az  eladóé.