Rendszám    Azonosító

 

 

Kilépés

 

Árverési szabályzat


Résztvevők:

Felhasználó: A Waberer’s cégcsoporthoz tartozó valamely vállalkozás aktív személyi állományába tartozó személy, aki az internetes árverésen részt kíván venni és a gépjárművekre vételi ajánlatot kíván tenni és ennek érdekében az aukciós oldalon regisztrációs kérelmet nyújtott be.

Nem lehet felhasználó az a személy, aki a licit indulásának időpontjában próbaidejét, vagy felmondási idejét tölti.

Eladó: A Waberer’s cégcsoport azon tagja, aki a licit indításának időpontjában az árverésre kínált használt személy- és kisteher gépjármű tulajdonosa.

Vevő: A liciteljárás során nyertesnek nyilvánított Felhasználó.A www.auto-bid.hu internetes licit oldalon az Autó Bid Kft. (székhely: 3042 Palotás, Bajcsy-Zsilinszky út 2.; cégjegyzékszám: 12-09-009592; adószám: 25597488-2-12) segítséget nyújt a Waberer’s cégcsoport tagjainak tulajdonában lévő használt gépjárművek (a továbbiakban: Gépjárművek) megbízás alapján történő értékesítéséhez.

Az online felület vásárlási lehetőséget biztosít a Felhasználók részére, szabályozott és transzparens internetes licit keretében, az értékesítésre kiírt járművek vonatkozásában.


1. Az internetes árverésen részt venni és a Gépjárművekre vételi ajánlatot tenni a Felhasználók a sikeres regisztrációt követően jogosultak a regisztráció során megadott felhasználónév, törzsszám és jelszó birtokában.

 

2. A Gépjárművek állapotát árverés előtt az Autó Bid Kft. egy külső szakértővel szemrevételezteti, melynek alapján minden egyes Gépjárműről állapotfelmérő lapot készít. Az állapotfelmérő lap kizárólag iránymutatásra szolgál, így a gépkocsinak lehetnek olyan, az állapotfelmérés során nem észlelt sérülései, műszaki hibái, melyek csak a gépjármű szétbontásával, vagy hosszabb üzemszerű használatával lennének felderíthetők. Az Eladó a gépkocsik kikiáltási árát ezért kedvezményesen alakította ki.

 

3. Az Eladó a Gépjárművekért jótállást nem vállal. Az Eladó kellékszavatossága kizárólag a Gépjárművek azon hibáira, hiányosságaira terjed ki, amelyekre az alábbi feltételek együttesen igazak:

- a Gépjármű Vevőnek történő átadásakor már fennálltak;

- a Vevő előtt a Gépjármű átvételekor ismeretlenek voltak;

- külsőleg nem voltak felismerhetőek;

- a Gépjármű életkora, futásteljesítménye alapján, rendeltetésszerű használat mellett nem kellett volna fennállniuk;

- az állapotfelmérő lapon, vagy az adott Gépjármű adásvételi szerződésében nem szerepeltek;

- a Vevő az észlelést követően az Eladónak késedelem nélkül bejelentette őket.


Tekintettel a Gépjárművek használt állapotára, bármilyen kellékszavatossági igény a Gépjármű Vevőnek történő átadásától számítva 1. évig érvényesíthet.


Az Eladó a kellékszavatosság körében kicserélést vagy kijavítást nem vállal. A Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésekor köteles figyelembe venni, hogy az Eladó a kikiáltási árat a Gépjármű esetleges hibáira tekintettel kedvezményesen alakította ki.


Eladó kizárja a felelősségét az állapotfelmérő lap hiányosságai, illetve pontatlanságai vonatkozásában, így különösen de nem kizárólagosan akörben, hogy az állapotfelmérő lap a gépjármű valamennyi műszaki hiányosságát, hibáját és sérülését tartalmazza. Eladónak szavatossági kötelezettsége nem áll fenn az olyan hibák, hiányosságok vonatkozásában, amiket a vevő a szerződéskötéskor ismert, vagy ismernie kellett volna, így különösen de nem kizárólagosan az alábbiak tekintetében:

  • állapotfelmérő lapon felsorolt hibák, hiányosságok

  • külsőleg felismerhető hibák, hiányosságok

  • a gépjármű életkorából/futásteljesítményéből/rendeltetésszerű használatából eredő hibák, hiányosságok, meghibásodások, javítási/szerelési munkálatok

 

4. Az eredetiség vizsgálatot a Vevő köteles elvégeztetni és viselni annak valamennyi költségét. Minden Gépjármű a rajta lévő gumiabronccsal kerül értékesítésre. Ha Eladó második garnitúra gumiabroncsot is biztosít a Gépjárműhöz, az a licit adatlapon feltüntetésre kerül, a második garnitúra abroncs vételárát a Gépjármű értékesítési ára tartalmazza.

 

5. Az Autó Bid Kft. a gépjárművel kapcsolatos nyílt és rejtett hibákért, az ezekből eredő esetleges károkért semmiféle felelősséget nem vállal. 


6. A Vevő köteles ellenőrizni, hogy a gépjármű egyéni oldalán és az adásvételi szerződésben szerepeltetett adatok megegyeznek-e a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokkal.

 

7. A Gépjárművek a Delta-Rent Kft. székhelyén (1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.), nyitvatartási időben (H-P: 9-15 óráig kivéve munkaszüneti és ünnepnapokon) tekinthetőek meg, illetve a Gépjárművek állapotáról és az adásvétel feltételeiről további felvilágosítás is itt kérhető.

 

A jelen árverési szabályzat és a Gépjárművek adásvételi szerződésmintája elérhető a www.auto-bid.hu internetes licit oldalon, és a Delta-Rent Kft. honlapján (www.deltarent.hu). A Felhasználók az első licitálással elismerik, hogy az általuk licitálandó (megvásárolni kívánt) Gépjárművet licitálást megelőzően megtekintették, annak állapotával tisztában vannak, ezzel egyidejűleg a jelen árverési szabályzatot elolvasták, megismerték, azt elfogadták, az abban foglalt feltételeket, szabályokat betartják, a járművet az ismert, megtekintett állapotban kívánják megvásárolni.


8. Értékesítési mód:

Az Autó Bid Kft. "kikiáltási áras" értékesítésre bocsátott Gépjárművek aukciója a következő árverési metodikával történik:

Az Autó Bid Kft. által, a terméklapon meghatározott kikiáltási árnál magasabb összeggel van lehetősége a Felhasználóknak licitálni, az internetes oldalon feltüntetett időintervallumon belül, licit darabszám megkötés nélkül. A Felhasználók elfogadják, hogy a "kikiáltási áras értékesítés" alatt egymás ajánlatait nem ismerhetik meg, viszont visszajelzést kapnak arról, hogy az általuk adott ajánlat a legmagasabb-e.

Az ajánlattételi összegnek oszthatónak kell lennie 10.000 Ft-tal (a licitlépcső 10.000 Ft.). Az ettől eltérően adott ajánlat érvénytelen.

Az aukcióra bocsátott Gépjárművet a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot adó licitáló nyeri meg. Az aukció zárásáról, és annak eredményéről minden, az árverésben résztvevő Felhasználó értesítést kap. Az aukció a licitre bocsátott Gépjármű egyedi oldalán feltüntetett napon, és időpontban zárul. Amennyiben a lejárat előtti utolsó 3 percben új, a licit pillanatában legmagasabb ajánlat érkezik, akkor az érvényes licit megtételi idejétől számítva a licitálási idő 3 perccel hosszabbodik. 

 

9. A licitálásra megadott határidő letelte után vételi ajánlat már nem adható, azt a rendszer nem fogadja.

 

10. A nyertes Felhasználó az Autó Bid Kft. által a licit lezárását követő 5 napon belül megküldött „Nyertes licit eredmény megerősítése a Waberer’s csoport által” értesítéstől számított 5 munkanapon belül köteles Eladóval az adásvételi szerződést aláírni és a Gépjármű vételárának 10%-át előlegként megfizetni. A teljes vételár megfizetésére átutalásos fizetés esetén az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 naptári nap, hitel igénybevételével történő vásárlás esetén 30 naptári nap áll a nyertes licitáló – Vevő – rendelkezésére.

 

11. Vevő köteles a vételár megfizetését az Eladó részére a befizetést követő 1 munkanapon belül igazolni. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a befizetés visszaigazolása nem történik meg, abban az esetben a Gépjármű átadására nem kerülhet sor és az ebből felmerülő esetleges költség növekedés – pl. tárolási díj – a Vevőt terheli.

 

12. Az ajánlati kötöttség 15 nap, azaz az árverésen részt vevő Felhasználók kötelesek az utolsó ajánlatukat a licitálás befejezését követően 15 napig fenntartani.

 

13. Az árverésre bocsátott Gépjármű az adásvételi szerződés mindkét fél általi aláírását, a teljes vételár kiegyenlítését és az adminisztrációs munkálatok elvégzését követően vehető át. Vevőnek a vételár kiegyenlítésétől számított 10 naptári nap áll rendelkezésére a gépjármű elszállítására. A 11. naptól, minden megkezdett naptári nap után Eladó jogosult 2.000,- Ft + ÁFA tárolási költséget felszámítani. Mindaddig nem viheti el a járművet a késedelmesen jelentkező Vevő, amíg a tárolási díjat ki nem egyenlítette.

 

14. A gépjármű tulajdonjoga és a kárveszély a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg száll át Vevőre.

 

15. A Vevő a gépjárművet a Delta-Rent Kft. székhelyén (1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.) veheti át, előzetes értesítést követően.

 

16. Amennyiben Vevő az Autó Bid Kft. által megküldött értesítéstől számított 5 munkanapon belül nem írja alá az adásvételi szerződést, Eladó jogosult a gépjárműre új árverést kiírni, vagy azt értékesíteni harmadik fél részére.

 

17. Eladó és az Autó Bid Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az árverés eredményét indoklás nélkül megsemmisítse, és új árverést írjon ki.

 

18. Az a Vevő, aki egy aukciót megnyert, azonban az árverési tételre (gépjárműre) a 10. pontban meghatározott határidőben az adásvételi szerződést nem írja alá, vagy a vételárat határidőre nem fizeti meg, az árveréstől utólagosan visszalépett nyertes felhasználónak minősül, (továbbiakban: visszalépett nyertes felhasználó). A visszalépett nyertes felhasználó által befizetett előleget felek bánatpénznek minősítik, aminek visszafizetését visszalépett nyertes felhasználó nem követelheti vissza, az a visszalépés(elállás) okán fizetendő bánatpénzként az Eladót illeti.

Amennyiben visszalépett nyertes felhasználó által a 10. pontban rögzített adásvételi szerződés aláírására és az előleg megfizetésére nem kerül sor, úgy Eladó követelheti az előleg mértékével megegyező összegű kártérítés megfizetését visszalépett nyertes felhasználótól.

Eladó és az Autó Bid Kft. fenntartja magának a jogot, hogy Visszalépett nyertes felhasználó regisztrációját 1 évre törölje, így ebben az időszakban a visszalépett nyertes felhasználónak az Eladó későbbiekben indításra kerülő licitjein licitálásra, illetve ezen rendszeren keresztüli gépkocsi vásárlásra nem lesz lehetősége

 

20. Az Autó Bid Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a magát hamis adatokkal regisztrált felhasználó tevékenysége következtében az aukció bármely résztvevőjét (Autó Bid Kft./licitálók/Eladó) kár éri, a tárolt információkat előzetes figyelmeztetés nélkül továbbíthatja a Nemzeti Nyomozó Iroda Elemző, Értékelő és Internetfigyelő Osztályának és egyben az illetékes hatóságokhoz büntető feljelentést tehet.


21. A jelen árverési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Autó Bid Kft. felhasználási feltételei és a magyar jog az irányadó.


22. A jelen árverési szabályzattal, az árverésekkel illetve a Gépjárművek adásvételével kapcsolatos jogvitákban a felek alávetik magukat a Delta-Rent Kft. székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességének. 

Az adataim a valóságnak megfelelelnek,  a fentieket elolvastam az abban foglaltakat elfogadom