Rendszám    Azonosító

 

 

Kilépés

 

Autó Bid Kft. árverési szabályzata

 

A www.auto-bid.hu internetes oldalon az Autó Bid Kft. segítséget nyújt a Raiffeisen Csoport tulajdonában lévő használt gépjárművek megbízás alapján történő értékesítése érdekében az általa létrehozott internetes licit oldalon.

Az online felület vásárlási lehetőséget biztosít az értékesítésre kiírt járművek megjelenítésére az oldalon regisztrált partnerek részére szabályozott és transzparens internetes licit keretében.

 

1. Az internetes árverésen részt venni és a gépjárművekre vételi ajánlatot tenni szándékozó felhasználók (továbbiakban: felhasználók) a regisztrációt követően jogosultak a Autó Bid Kft. által árverésre bocsátott és a Raiffeisen Csoport bármely tagjának tulajdonában lévő gépjárművekre vételi ajánlatot tenni, a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó birtokában.

 

2. A gépkocsikhoz tartozó állapotfelmérő lap kizárólag iránymutatásra szolgál, mely szemrevételezés alapján készült állapot felmérés eredménye, így a gépkocsinak lehetnek rejtett hibái, az állapotfelmérés során nem észlelt sérülései, műszaki hibái, melyek csak a gépjármű szétbontásával, vagy hosszabb üzemszerű használatával lennének felderíthetők.

 

3. A Raiffeisen Csoport semelyik tagja sem vállal semmilyen kijavítási kötelezettséget,  jótállást vagy szavatosságot a gépkocsiért és nem vállal felelősséget azért sem, hogy az állapotfelmérés a gépjármű valamennyi  műszaki hiányosságát, hibáját és sérülését tartalmazza. Vevő tudomásul veszi, hogy Raiffeisen Csoport semelyik tagja ellen az állapotfelmérésben foglaltak megléte vagy hiánya miatt polgári jogi igényt nem érvényesíthet.

 

4. Az eredetiség vizsgálatot a Vevő köteles elvégeztetni és viseli annak valamennyi költségét. A gépkocsik csak a rajta lévő gumiabronccsal kerülnek értékesítésre, a gumiabroncsok második garnitúráját a Raiffeisen Csoport nem értékesíti.

 

5. Az Autó Bid Kft. a gépjárművel kapcsolatos nyílt és rejtett hibákért, az ezekből eredő esetleges károkért semmiféle felelősséget nem vállal. 

 

6. Az Autó Bid Kft. vásárlás után utólagos reklamációt kizárólag azon meghibásodásokra fogad el, melyek szemrevételezéssel megállapíthatók és a gépkocsi állapotfelmérés lapján nem került rögzítésre. A reklamáció elfogadásának feltétele, hogy azt az átvétel során be kell nyújtani a Autó Bid Kft. felé. A telephely elhagyása a reklamációs jogról való lemondást eredményezi.  A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy a gépjármű egyéni oldalán és az adásvételi szerződésben szerepeltetett adatok megegyeznek-e a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokkal.

 

7. A Raiffeisen Csoport által eladásra kínált gépjármű(vek) a SCHILLER Autóház Kft. telephelyén (1142 Budapest, Tengerszem utca 59/A.), nyitvatartási időben (H-P: 9-17 óráig kivéve munkaszüneti és ünnepnapokon)  vagy a Raiffeisen Bank Késmárk utcai irodaházanál   tekinthetőek meg, illetve a gépkocsik állapotáról további felvilágosítás is itt kérhető.

 

A felhasználók a regisztrációval egyidejűleg elismerik, hogy az általuk licitálandó (megvásárolni kívánt) gépjárművet licitálást megelőzően megtekintették, annak állapotával tisztában vannak, ezzel egyidejűleg a jelen árverési szabályzatot elolvasták,  megismerték, azt tudomásul vették, az abban foglalt feltételeket, szabályokat betartják.

 

8. Értékesítési mód:

Az Autó Bid Kft. "kikiáltási áras" értékesítésre bocsátott gépjárművek aukciója a következő árverési metodikával történik:

Az Autó Bid Kft. által, a terméklapon meghatározott kikiáltási árnál magasabb összeggel van lehetősége a felhasználóknak licitálni, az internetes oldalon feltüntetett időintervallumon belül, licit darabszám megkötés nélkül. A licitálók elfogadják, hogy a "kikiáltási áras értékesítés" alatt egymás ajánlatait nem ismerhetik meg, viszont visszajelzést kapnak arról, hogy az általuk adott ajánlat a legmagasabb-e.

Az ajánlattételi összegnek oszthatónak kell lennie 10.000 Ft-al (a licitlépcső 10.000 Ft.). Ettől eltérően ajánlott összeget az eladó nem fogad el, az így adott ajánlat érvénytelen.

 Az Autó Bid Kft. által aukcióra bocsátott gépjárművet a legmagasabb érvényes vételi ajánlatot adó licitáló nyeri meg. Az aukció zárásáról, és annak eredményéről minden, az árverésben résztvevő felhasználó értesítést kap. Az aukció a licitre bocsátott gépjármű egyedi oldalán feltüntetett napon, és időpontban zárul. Amennyiben a lejárat előtti utolsó 5 percben új, a licit pillanatában legmagasabb ajánlat érkezik, akkor az érvényes licit megtételi idejétől számítva a licitálási idő 5 perccel hosszabbodik. 

 

9. A licitálásra megadott határidő letelte után vételi ajánlat már nem adható, azt a rendszer nem fogadja.

 

10. A nyertes felhasználó az Autó Bid Kft. által megküldött „Nyertes licit eredmény megerősítése a Raiffeisen csoport által” értesítéstől számított 5 napon belül köteles a vételárat maradéktalanul megfizetni – hitelre történő vásárlás esetén maximum 30 nap, amennyiben a hitelfelvételt a nyertes írásban jelzi az értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül - az értesítésben szereplő bankszámlaszámra történő átutalással vagy bármely Raiffeisen Bankfiókban történő készpénz befizetéssel.

 

11. Felhasználó köteles a vételár megfizetését Autó Bid Kft. részére a befizetést követő 1 munkanapon belül igazolni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a befizetés visszaigazolása nem történik meg abban az esetben a gépjármű átadására nem kerülhet sor és az ebből felmerülő esetleges költség növekedés – pl. tárolási díj – felhasználót terheli.

 

12. Amennyiben felhasználó a befizetést 10 napon belül nem igazolja, vagy hitelre történő vásárlási igényét írásban nem jelzi az Autó Bid Kft. felé, abban az esetben Felhasználó a 19-es pontban rögzítettek szerint „visszalépett felhasználónak” kell tekinteni.

 

13. Ajánlattételi kötöttség 15 nap, azaz az árverésen részt vett felhasználók kötelesek az utolsó ajánlatukat a licitálás befejezését követően 15 napig fenntartani.

 

14. Az árverésre bocsátott gépjármű a teljes vételár kiegyenlítését és az adminisztrációs munkálatok elvégzését, valamint az adásvételi szerződés mindkét fél általi aláírását követően vehető át. A nyertes felhasználónak a kiértesítéstől számított 10 naptári nap áll rendelkezésére a gépjármű elszállítására. A 11. naptól, minden megkezdett naptári nap után 2000 Ft + ÁFA tárolási költség kerül felszámításra.

 

15. A gépjármű tulajdonjoga és a kárveszély a vételár megfizetésével egyidejűleg száll át a nyertes felhasználóra. A vételárat kizárólag átutalással vagy a Raiffeisen Bank Zrt. pénztárában, a megadott számlaszámra történő készpénz befizetéssel lehet kiegyenlíteni.

 

16. A nyertes felhasználó a gépjárművet a SCHILLER Autóház Kft. telephelyén (1142 Budapest, Tengerszem utca 59/A) vagy a Raiffeisen Bank Késmárk utcai irodaházanál  veheti  át  előzetes értesítést követően.

 

17. Amennyiben a nyertes felhasználó az Autó Bid Kft. által megküldött értesítéstől számított 10 naptári napon belül nem írja alá az adásvételi szerződést, az Autó Bid Kft. jogosult a Raiffeisen Csoport arra jogosult képviselőjének írásos engedélyével a gépjárműre új árverést kiírni, vagy azt értékesíteni harmadik fél részére.

 

18. A Raiffeisen Csoport és a Autó Bid Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az árverés eredményét indoklás nélkül megsemmisítse, és új árverést írjon ki.

 

19. Az a regisztrált felhasználó, aki egy aukciót megnyert, azonban az árverési tételt (gépjárművet) nem veszi át a 10. pontban meghatározott határidőben (továbbiakban: visszalépett nyertes felhasználó) a visszalépett nyertes felhasználónak lehetősége van választani az alábbi kártérítési kötelezettségek közül a 10. pont szerinti határidő leteltét követő 2 munkanapon beül:

A, 90.000,- Ft+Áfa kártérítési összeg megfizetése a Raiffeisen Csoport részére a Raiffeisen Csoport által kiállított számla alapján

B, a felhasználó regisztrációjának 1 évre történő törlése, így további licitálásra, illetve ezen rendszeren keresztüli gépkocsi vásárlásra nem lesz lehetősége

 

20. Az Autó Bid Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a magát hamis adatokkal regisztrált felhasználó tevékenysége következtében az aukció bármely résztvevőjét (Autó Bid Kft./licitálók/) kár éri, a tárolt információkat előzetes figyelmeztetés nélkül továbbíthatja a Nemzeti Nyomozó Iroda Elemző, Értékelő és Internetfigyelő Osztályának és egyben az illetékes hatóságokhoz büntető feljelentést tehet.

 

21. A nyertes ajánlattevő a a gépjármű átvételét követően köteles az átírási kötelezettségének 15. napon belül eleget tenni oly módon, hogy köteles az Autó Bid Kft. tulajdonjogát is bejegyeztetni. Az Autó Bid Kft. kijelenti, hogy mentes a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése alól, ezért a nyertes ajánlattevőnek az Autó Bid Kft. tulajdjogának bejegyzése nem kerül többletköltségbe. A nyertes ajánlattevő e bejegyzés elmulasztása esetén az Autó Bid Kft. részére megállapított mulasztási bírságot köteles teljes mértékben megfizetni.

 

Az adataim a valóságnak megfelelelnek,  a fentieket elolvastam az abban foglaltakat elfogadom

A Raiffeisen ÁSZF legutóbbi frissítése: 2019. Február